Narystė

3.1. LKD sudaro tikrieji nariai ir rėmėjai.
3.2. LKD tikraisiais nariais gali būti Lietuvos Respublikos piliečiai, turintys medicininį išsilavinimą, pripažįstantys LKD Įstatus, aktyviai dalyvaujantys LKD veikloje ir mokantys nario mokestį.
3.3. LKD rėmėjais gali būti visi fiziniai ir juridiniai asmenys, remiantys LKD ir jos veiklą.
3.4. LKD narystė registruojama LKD valdyboje bei išduodamas nustatytos formos LKD nario pažymėjimas.
3.5. LKD narių teisės :
3.5.1. Gauti:
3.5.1.1. Informaciją apie LKD veiklą.
3.5.1.2. LKD leidinius ir kita informacinę medžiaga.
3.5.1.3. LKD paramą ginant jų teises ir sprendžiant konfliktus profesinės etikos ir dorovės klausimais.
3.5.1.4. Pirmenybę skelbti savo darbus LKD spaudoje ir rekomendaciją siunčiant juos į kitus leidinius.
3.5.1.5. Atsakymus į klausimus apie visus LKD veiklos aspektus.
3.5.2. Tikrieji LKD nariai gali rinkti ir būti renkami į LKD valdymo organus. Kiekviename iš jų gali būti ne daugiau kaip 2 asmenys, dirbantys toje pačioje įstaigoje.
3.6. LKD narių pareigos :
3.6.1. Visi nariai turi laikytis LKD Įstatų ir aktyviai dalyvauti LKD veikloje.
3.6.2. Nustatyta tvarka mokėti nario mokestį.
3.7. LKD narystė nutraukiama:
3.7.1. Raštu pareiškus LKD valdybai apie išstojimą iš LKD.
3.7.2. Nesumokėjus 3 metų bėgyje nario mokesčio.
3.8. LKD sekretorius tvarko narių sąrašą, kuris turi būti laisvai prieinamas kiekvienam LKD nariui.